parallax background

Trije gradovi,
dve deželi,
ena zgodba


Do 12. stoletja se je na območju gradov Grad Murska Sobota, Grad na Goričkem in Grad Tabor ustalila etnična meja med naseljenci slovanskega, germanskega in madžarskega izvora ter se ohranila do danes. Zahodno od tod je potekala meja med ogrskim kraljestvom, v katerega Železno županijo je bilo vključeno območje treh gradov, in Svetim rimskim cesarstvom, katerega del je bila vojvodina Štajerska. Kljub združitvi pod eno cesarsko krono v 16. stoletju, je tako ostalo do konca prve svetovne vojne, ko so bile določene meje novih držav: Avstrije, Madžarske ter Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Grad Murska Sobota in Grad na Goričkem sta v Sloveniji, grad Tabor, ki svojo zgodbo povezuje z bližnjim gradom Dobra/Neuhaus, pa je v Avstriji.

Skupna zgodba treh gradov sega v čas, ko so bili del iste države in v lasti istih plemiških rodbin. Na začetku 14. stoletja sta bili v rokah rodbine Amadé Gutkeled združeni zemljišči Belmura (Murska Sobota) in Lyndua (Gornja Lendava/Grad), ki sta tedaj obsegali dve tretjini sedanjega Prekmurja. Leta 1365 sta postali fevd rodbine Széchy, ki si je leta 1387 pridobila tudi zemljišče Dobro – tedaj obsežno območje današnje južne Gradiščanske, zahodnega Porabja ter severozahodnega Goričkega.

Leta 1607 so s poroko med dedinjo Széchyjev Evo Popel - Lobkovicz in Francem II. iz rodbine Batthyány slednji postali lastniki delov posesti, ki so jo pozneje s porokami in prodajami drobili.

Del zemljišča Murska Sobota z gradom v Murski Soboti je leta 1687 kupila rodbina Szapáry.

Trije gradovi so bili zgrajeni bodisi za obrambne namene bodisi kot sedeži širših fevdalnih gospostev, kot trajna ali začasna bivališča svojih fevdalnih lastnikov. Zgodovina vseh sega v srednji vek, čeprav lahko danes srednjeveške gradbene faze najdemo zgolj na gradu Grad.

parallax background

Grad Murska Sobota

Renesančni grad
z baročnimi elementi


Grad Murska Sobota je bil do leta 1930 v lasti Szapáryjev. Tedaj je bila na veliki dražbi najprej razprodana njegova oprema, grajsko poslopje z obsežnim angleškim parkom pa je kupila Občina Murska Sobota, v katere lasti je še danes. Grad Murska Sobota ima podobo ravninskega renesančnega dvorca iz 16. stoletja, ki ga obdaja več hektarjev imenitnega grajskega parka. Tako kot park sodijo najlepši deli gradu, dvoriščne arkade, severno pročelje, glavni portal z atlanti, v duhu iluzionizma poslikani salon in kapela, v baročni čas 18. stoletja. Z gradom upravlja Pomurski muzej Murska Sobota.


Več o tem
parallax background

Grad na Goričkem

Največji baročni grad
v Sloveniji


Je najstarejši in največji med tremi gradovi in največji grad v Sloveniji. Danes nam skupaj z delom ohranjenega grajskega parka v svoji petkotni zasnovi, s kapelo in več nivoji notranjih arkad kaže podobo mnogih prezidav od 16. do 19. stoletja. Po menjavi različnih lastnikov v 18. in 19. stoletju je bil grad Gornja Lendava za nekaj časa ponovno v lasti enega od Batthyányjev, ki ga je leta 1929 prodal podjetniku Gezi Hartnerju. Po drugi svetovni vojni je bil nacionaliziran in je dobil skupaj s krajem svoje novo ime Grad. Danes je v lasti Republike Slovenije, z njim pa upravlja Javni zavod Krajinski park Goričko.


Več o tem
parallax background

Grad Tabor

Grad s tradicijo
in modernostjo


Batthyányiji so grad Dobra pustili propasti in so občasno uporabljali bližnji grad Tabor, dokler ga leta 1992 niso prodali. Grad Tabor je bil v svoji sedanji baročni obliki treh traktov z dvema nivojema arkad zgrajen v 17. stoletju. Dve zadnji desetletji je v lasti javnih institucij, od leta 2017 fundacije EFIS, in namenjen kulturnim prireditvam, ki potekajo pod okriljem blagovne znamke jOPERA.


Več o tem
parallax background

Projekt 321 go je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija s strani Evropske unije iz Evropskega fonda za regionalni razvoj.